REGULAMIN PROMOCJI

„KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA”

 

§ 1

NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI

1 Organizatorem Promocji „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA” (dalej: „Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, o numerze NIP 898-221-61-30, REGON 363484399, wpisanym do rejestru z postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod KRS: 0000595440, zwany dalej „Organizatorem”.

 

§ 2

TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI

2. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 1 maja 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku w sklepach stacjonarnych i od dnia 1 maja 2018 roku od godziny 00:00 do dnia 31 lipca 2018 roku do godziny 23:59 w sklepach internetowych (decyduje data i godzina wysłania zamówienia i/lub rezerwacji na serwerze sklepu internetowego).

3. Termin wysyłania zgłoszeń do Promocji upływa w dniu 31.07.2018 r. o godzinie 23:59.

4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych.

 

§ 3

PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ

5. Sprzedażą promocyjną objęte są wybrane opakowania baterii:

a) VARTA Longlife AA (6 szt.)

b) VARTA Longlife AAA (6 szt.)

zwane dalej jako „Produkty promocyjne". Baterie objęte promocją posiadają naklejkę wraz z kodem promocyjnym.

 

§ 4

UCZESTNICY PROMOCJI

6. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych oraz każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Uczestnik”). W przypadku wątpliwości co do wieku Uczestnika, Organizator może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika pod warunkiem niewydania nagrody.

7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwo, przysposabiających i przysposobionych, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 

§ 5

DANE OSOBOWE

8. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 55/2.

9. W Promocji przetwarzane są pliki cookies, które są profilowane pod kątem kampanii remarketingowej. Zgoda na ich wykorzystywanie może być w każdym czasie wycofana lub ograniczona oraz możliwe jest złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w plikach cookies. Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych, plikach cookies jak również o administratorze i sposobie wycofania lub ograniczenia zgody znajduje się w polityce prywatności strony.

10. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”)

 

§ 6

NAGRODY W PROMOCJI

11. W Promocji przewidziano przyznanie Uczestnikowi produktu bez uiszczania za niego opłaty (w niniejszym Regulaminie „Gratisy”) za zakup produktu VARTA objętego Promocją. Gratisem w niniejszej Promocji jest: planer tygodniowy. Liczba Gratisów jest nieograniczona.

 

§ 7

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

12. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji może być jedynie zakup promocyjnych opakowań baterii VARTA w terminie, o którym jest mowa w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

13. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

    a) Dokonać w terminie od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. zakupu promocyjnego opakowania baterii VARTA, o których mowa w §3 pkt. 5. niniejszego Regulaminu. Zakup Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania jednego Zgłoszenia do Promocji.

    b) Przekazać swoje zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji elektronicznej na stronie www.win-with-varta-consumer.com/pl. W zgłoszeniu należy wpisać promocyjny kod znajdujący się pod naklejką na opakowaniu Produktu Promocyjnego.

14. Uczestnik traci prawo do otrzymania Gratisu jeżeli:

    a) Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

    b) Na przesłany promocyjny kod dokonano wcześniej wydania Gratisu w ramach Promocji.

 

§ 8

ODBIÓR GRATISÓW

15. Planer tygodniowy będzie można pobrać ze strony internetowej www.win-with-varta-consumer.com/pl po wpisaniu prawidłowego kodu promocyjnego.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Uczestnika promocyjny kod.

17. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

§ 9

REKLAMACJE

18. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Highlite, ul. Pomorska 55 lok. 2, 50-217 Wrocław, z dopiskiem Reklamacja „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA”.

19. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z nieprawidłowościami przetwarzania ich danych osobowych.

20. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

21. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

22. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z nieprawidłowościami przetwarzania ich danych osobowych.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.win-with-varta-consumer.com/pl.

24. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.