REGULAMIN KONKURSU

„KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA”

 

§ 1

NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA” (dalej: „Konkurs") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, o numerze NIP 898-221-61-30, REGON 363484399, wpisanym do rejestru z postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod KRS: 0000595440, zwany dalej „Organizatorem”.

 

§ 2

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

 1. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 1 maja 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku w sklepach stacjonarnych i od dnia 1 maja 2018 roku od godziny 00:00 do dnia 31 lipca 2018 roku do godziny 23:59 w sklepach internetowych (decyduje data i godzina wysłania zamówienia i/lub rezerwacji na serwerze sklepu internetowego).
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 1 maja 2018 roku od godziny 00:01 do dnia 31 lipca 2018 do godz. 23:59.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych.

 

 

§ 3

PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ

 1. Sprzedażą promocyjną objęte są wybrane opakowania baterii:
 1. VARTA Longlife AA (6 szt.)
 2. VARTA Longlife AAA (6 szt.)

zwane dalej jako „Produkty promocyjne". Baterie objęte promocją posiadają naklejkę wraz z kodem promocyjnym.

 

§ 4

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia – za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Uczestnik”), będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nabywające produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, które spełnią wymogi regulaminu.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony zgłoszeń, co do których ma uzasadnione przypuszczenie, że zostały zarejestrowane z kont fikcyjnych.
  2. W przypadku wątpliwości co do wieku Uczestnika, Organizator może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika pod warunkiem nie wydania nagrody.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy firmy Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwo, przysposabiających i przysposobionych przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Konkursu. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

 

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pomorska 55/2.
 2. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a oraz VIVA Marketing GmbH, Am Winzerkeller 1-3, 55578 Vendersheim, Niemcy.
 3. Odbiorcami danych osobowych w rozumieniu  art. 4 pkt 9 RODO są:
  1. HALD Hald Software & Websolutions GmbH & Co. KG, Ulmer Str. 130, 73431 Aalen, Niemcy;
  2. VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Niemcy.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych wyjaśnia poniższa tabela

Podmiot

Rola w procesie przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Highlite Bielecka Jellinek
sp. j.

Administrator danych osobowych

 • Przeprowadzenie niniejszego konkursu
 • Nadzór nad wydaniem nagród w konkursie
 • Odprowadzenie podatków od nagród
 • Cele marketingowe

Spectrum Brands Poland
sp. z o.o.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem niniejszego konkursu
 • Wybór zwycięzców konkursu

VIVA Marketing GmbH

Podmiot przetwarzający dane osobowe

 • Nadzór nad realizacją nagród w konkursie

HALD Hald Software & websolutions GmbH & Co. KG

Odbiorca danych osobowych

 • Wdrożenie strony internetowej i nadzór informatyczny nad jej funkcjonowaniem

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Odbiorca danych osobowych

 • Nadzór nad wdrożeniem strony internetowej i jej funkcjonowaniem

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”)

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
 2. W Konkursie przetwarzane są pliki cookies, które są profilowane pod kątem kampanii remarketingowej. Zgoda na ich wykorzystywanie może być w każdym czasie wycofana lub ograniczona oraz możliwe jest złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w plikach cookies. Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych, plikach cookies jak również o administratorze i sposobie wycofania lub ograniczenia zgody znajduje się w polityce prywatności strony.
 3. W określonych przypadkach Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z nieprawidłowościami przetwarzania ich danych osobowych.
 5. Zebrane dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu wydawania nagród i rozliczeniu kwestii podatkowych. Nastąpi to nie później niż 31 marca 2019 roku.

 

§ 6

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na wybraną z dostępnej listy usługę o wartości 40€. Podmiotem realizującym voucher jest firma VIVA Marketing GmbH (zwana dalej „Realizatorem Nagrody Głównej”).
 2. Zwycięzca może wybrać realizację jednej z poniższych usług:
  1. Usługa sprzątania,
  2. Elektryk,
  3. Ogrodnik,
  4. Usługa zrobienia zakupów.
 3. Liczba nagród przewidzianych w konkursie to 250 sztuk (słownie dwieście pięćdziesiąt sztuk).
 4. Nagrody będą przyznawane co tydzień dla autorów najciekawszych zgłoszeń. Jury dokonuje wyboru zwycięzców spośród prac przysłanych w danym tygodniu konkursowym według następującego harmonogramu:

Daty poszczególnych tygodni konkursowych

Liczba nagród przewidziana w danym tygodniu

Data ogloszenia zwyciezców danego tygodnia

1.05.18 – 29.05.18

25

1.06.18

30.05.18 – 5.06.18

20

8.06.18

6.06.18 – 12.06.18

20

15.06.18

13.06.18 – 19.06.18

20

22.06.18

20.06.18 – 26.06.18

20

29.06.18

27.06.18 – 3.07.18

25

6.07.18

4.07.18 – 10.07.18

25

13.07.18

11.07.18 – 17.07.18

25

20.07.18

18.07.18 – 24.07.18

35

27.07.18

25.07.18 – 31.07.18

35

3.08.18

Jeżeli w danym tygodniu organizator nie wyda wszystkich nagród, pozostałe vouchery przechodzą w pulę nagród kolejnego tygodnia konkursowego.

 1. Do każdej z nagród dodana jest dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
 2. Nagród nie można wymienić na inne produkty ani zrzec się ich na rzecz innej osoby.
 3. Warunkiem niezbędnym do odbioru nagród jest przesłanie Organizatorowi następujących danych, niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego od nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy wraz z adresem.
  1. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania nagrody. Niepodanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
  2. Uczestnik przesyłając swoje dane osobowe poświadcza jednocześnie ich prawdziwość, będąc świadomym odpowiedzialności karnej za „poświadczenie nieprawdy mogące doprowadzić Organizatora do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd” (art. 286 kodeksu karnego).

 

§ 7

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Podstawą do wzięcia udziału w Konkursie może być jedynie zakup promocyjnych opakowań baterii VARTA w terminie, o którym jest mowa w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Dokonać w terminie od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. zakupu promocyjnego opakowania baterii VARTA, o których mowa w §3 pkt. 5. niniejszego Regulaminu. Zakup Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania jednego Zgłoszenia do Konkursu.
  2. Nie później niż do 31.07.2018 r. do godz. 23:59 (włącznie) przekazać swoje zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji elektronicznej na stronie www.win-with-varta-consumer.com/pl. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, odpowiedzieć na pytanie konkursowe oraz załączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu. Organizator zastrzega, że zdjęcia niewyraźne, nieczytelne lub o słabej jakości nie będą traktowane jako zgłoszenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 3. W skład prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu wchodzi: 
  1. Kompletnie wypełniony w formie elektronicznej formularz rejestracyjny w Konkursie „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA”, który dostępny jest na stronie www.win-with-varta-consumer.com/pl, a którego wzór stanowi Załącznik nr 1; oraz
  2. Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT lub paragon fiskalny); oraz
  3. Promocyjny kod znajdujący się pod naklejką na opakowaniu Produktu Promocyjnego.
 4. Organizator weryfikuje prawidłowość Zgłoszeń do Konkursu w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia. Uczestnicy, których zgłoszenia nie są prawidłowe zgodnie z §7 pkt 24-25 niniejszego Regulaminu tracą prawo do odbioru Nagrody i Gratisu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia z Konkursu, co do których ma uzasadnione przypuszczenie, że prowadzą do próby obejścia Regulaminu, ingerują w mechanizm konkursu lub inny sposób dążą do złamania zasad przeprowadzenia Konkursu.
 6. Liczba Nagród w postaci vouchera o wartości 40€ na usługi sprzątające lub inne jest ograniczona do 250 sztuk. O przyznaniu Nagrody decyduje ostateczna liczba głosów Jury oddanych na zgłoszenie.
 7. Udział w Konkursie oznacza równoczesne uczestnictwo w Promocji „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA”, w ramach której kupno promocyjnych opakowań baterii Longlife premiowane jest Gratisem w postaci tygodniowego planera. Warunki uczestnictwa w Promocji „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA” i zasady tej promocji określone są w Regulaminie Promocji „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA”.
 8. Każdy Uczestnik może przysłać maksymalnie jedno Zgłoszenie do Konkursu. W przypadku przysłania kilku Zgłoszeń, kwalifikowane jest Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane jako pierwsze.

 

§ 8

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadaniem konkursowym (dalej ,,Zadanie Konkursowe”) jest odpowiedź na pytanie: „Dlaczego to Ty potrzebujesz naszej pomocy w sprzątaniu?”.
 2. Opis może składać się maksymalnie z 500 (pięciuset) znaków.
 3. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego, które zamieszcza na Stronie Konkursowej. Przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie Konkursowe może zostać opublikowane przez Organizatora na Stronie Konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika, co Uczestnik akceptuje.
 4. Zgłoszenie nie może:
  1. zawierać nazw produktów innych przedsiębiorców aniżeli Spectrum Brands,
  2. naruszać praw innych osób,
  3. zawierać treści przyjętych ogólnie za wulgarne,
  4. zawierać treści o charakterze dyskryminacji rasowej, religijnej lub innych, które mogą być uznane za naruszające dobre obyczaje lub prawo.
 5. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika będzie niezgodne z zasadami określonymi powyżej lub gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami do Organizatora

dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw, w tym praw autorskich, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie Konkursowe.

 1. Organizator dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe jest niezgodne z Regulaminem, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Akcji w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. Ponadto, na prośbę Organizatora, Uczestnik Akcji przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Akcji określonych w Regulaminie.
 2. Na uzupełnienie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik Akcji ma 14 dni od dnia otrzymania żądania uzupełnienia Zgłoszenia Konkursowego w zakresie określonym w §7. Po upływie tego terminu takie niekompletne Zgłoszenie Konkursowe nie będzie rozpatrywane.
 3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wykluczyć z Konkursu Uczestnika, którego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu, narusza prawa, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, lub jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 

§ 9

SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym przez minimum trzyosobowe Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora i firmy Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. Przy wyborze zwycięzców Jury weźmie pod uwagę poprawność zgłoszenia, kreatywność oraz ciekawy opis stanowiący odpowiedź na pytanie konkursowe. Jury dokonuje wyboru spośród zgłoszeń według harmonogramu przedstawionego w §6 pkt 19.
 2. Uczestnik może zdobyć maksymalnie jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu.
 3. Zwycięzcy nagród ogłaszani będą według harmonogramu przedstawionego w §6 pkt 19.
 4. Uczestnik traci prawo do Nagrody jeżeli:
 1. Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
 2. Przysłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona, nieczytelna lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub
 3. Na zarejestrowany dowód zakupu dokonano wcześniej zgłoszenia w ramach Konkursu.
 1. Organizator ma prawo w każdym momencie poprosić Uczestnika o przysłanie zdjęcia lub skanu paragonu na adres varta@highlite.pl. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania powyższych w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania prośby. Nieprzysłanie powyższych w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 2. Informacje o wynikach Konkursu będą zamieszczone co tydzień zgodnie z harmonogramem przedstawionym w §6 pkt 19 na stronie www.win-with-varta-consumer.com/pl oraz wysłane na adresy e-mail Zwycięzców. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych (imienia, nazwiska oraz miasta) na stronie www.win-with-varta-consumer.com/pl celem ogłoszenia zwycięzców nagród.

§ 10

ODBIÓR I REALIZACJA NAGRÓD

 1. Realizatorem Nagrody Głównej jest VIVA Marketing GmbH, Am Winzerkeller 1-3, 55578 Vendersheim, Germany.
 2. Nagroda Główna, w postaci vouchera na usługi sprzątające lub inne, zostanie wysłana przez Organizatora drogą mailową na adres podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w terminie do 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Aby zrealizować Nagrodę Główną należy:
  1. Wejść na stronę www.go-get-your-prize.com/pl.html,  
  2. Wpisać kod z otrzymanego vouchera,
  3. Wybrać jedną z czterech usług, o których mowa w § 6 pkt. 17 oraz 3 alternatywne terminy (wraz z godzinami).
 4. Kod z otrzymanego vouchera musi zostać zarejestrowany między 25.05.2018 a 31.08.2018.
 5. Po wskazanym w §10 pkt. 48 terminie realizacja Nagrody Głównej jest niemożliwa, a Zwycięzcy nie przysługuje zwrot ekwiwalentu za niewykorzystaną usługę.
 6. Realizacja Nagrody Głównej możliwa jest między 14.06.2018 a 30.09.2018.
 7. Realizator Nagrody Głównej w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty rejestracji vouchera skontaktuje się ze zwycięzcą celem potwierdzenia wybranych usług sprzątających oraz terminu.
 8. Jeżeli Realizatorowi Nagrody Głównej nie uda się zapewnić dostępności jakiejkolwiek usługi w terminie 3 tygodni od rejestracji vouchera, wartość nagrody w postaci 40€ zostanie przelana na konto Zwycięzcy. Przelew zostanie zrealizowany przez Realizatora Nagrody Głównej.
 9. Organizator Konkursu oraz Realizator Nagrody Głównej nie ponoszą odpowiedzialności za odwołane usługi, które zostały już potwierdzone. Jeżeli Zwycięzca Nagrody Głównej nie może z jakiegokolwiek powodu skorzystać z potwierdzonej usługi, nie ma możliwości zorganizowania kolejnej wizyty, ani zwrotu ekwiwalentu usługi.
 10. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe uniemożliwiające kontakt czy realizację nagród.

 

§ 11

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników (liczy się data stempla pocztowego), wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Reklamacja „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA”, ul. Pomorska 55 lok.2, 50-217 Wrocław.
 2. Za realizację Nagrody Głównej odpowiada VIVA Marketing GmbH, Am Winzerkeller 1-3, 55578 Vendersheim, Germany. Reklamacje dotyczące realizacji Nagrody Głównej mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników (liczy się data stempla pocztowego), wyłącznie w formie pisemnej na adres Realizatora Nagrody Głównej: Reklamacja „KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA POLSKA”, VIVA Marketing GmbH, Am Winzerkeller 1-3, 55578 Vendersheim, Germany.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora lub Realizatora Nagrody Głównej. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.win-with-varta-consumer.com/pl.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie "KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA” dostępne na stronie www.win-with-varta-consumer.com/pl

 

 

KAŻDE OPAKOWANIE WYGRYWA!

Zarejestruj kod z promocyjnego opakowania baterii VARTA, odbierz nagrodę gwarantowaną – planer dla Całej Twojej rodziny oraz powalcz o jeden z 250 voucherów na usługi sprzątające.

Napisz nam, dlaczego to właśnie Ty potrzebujesz naszej pomocy w sprzątaniu. 

 

 

 

 

…………………….…………………….
IMIĘ

 

…………………….…………………….
NAZWISKO

 

……………………. …………………….
ADRES E-MAIL

 

…………………….…………………….
MIASTO

 

……………………..…………………….
DATA URODZENIA

 

…………………….…………………….
NUMER TELEFONU

 

…………………….…………………….
ZDJĘCIE PARAGONU LUB FAKTURY

 

…………………….…………………….
DLACZEGO TO TY POTRZEBUJESZ NASZEJ POMOCY W SPRZĄTANIU?

 

 

 

[   ] Akceptuję regulamin konkursu

[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a. oraz VIVA Marketing GmbH, Am Winzerkeller 1-3, 55578 Vendersheim, Niemcy wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jego realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Highlite Bielecka Jellinek sp. jawna. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.

[  ] Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz miasta) na stronie www.win-with-varta-consumer.com/pl w przypadku wygrania Nagrody Głównej w konkursie.

 

[  ] Potwierdzam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w regulaminie konkursu oraz w polityce prywatności.